Hopp til innhold
10. januar 2022

Hæhre er første entreprenør i Norge med ISO-sertifiseringen innen trafikksikkerhet

NS-ISO 39001 er en standard for trafikksikkerhet som skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige hendelser i trafikken. Hæhre er den første entreprenøren i Norge som innehar denne sertifiseringen, og ifølge daglig leder, Gudmund Roen, er dette et viktig ledd i selskapets sikkerhetsarbeid.

– Store deler av våre arbeider foregår på eller i umiddelbar nærhet av trafikkerte veier. Gjennom dette har vi et stort ansvar for å organisere arbeidet på en måte som hensyntar trafikksikkerheten i alle deler av vår virksomhet. ISO-styringssystemet bidrar til ytterligere kvalitetssikring i både planlegging og gjennomføring av tiltak i arbeidet med trafikksikkerhet i hele organisasjonen vår, sier Roen.

Kravene i standarden omfatter blant annet en kartlegging av brukere og interessenter, hvilke behov de har, organisasjonens oppgaver og de ansattes roller, ansvar og myndighet. Krav til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosesser er også en viktig del av standarden. Gudmund Roen presiserer at Hæhre Entreprenør har som sitt viktigste fokusområde at alle ansatte skal Trygt hjem!

– Vi opererer i en bransje som daglig må vurdere risiko i alle ledd, og sikkerhetstankegangen må gjennomsyre alt vi gjør. Dette gjelder for våre ansatte og for alle andre som kan påvirkes av arbeidet som vi utfører. Med denne sertifiseringen dokumenterer vi den jobben vi har gjort, den jobben vi gjør og at vi som entreprenør har et tydelig og fremtidsrettet fokus på trafikksikkerhet i prosjektene, avslutter Gudmund Roen.

– Den internasjonale standarden ISO 39001 for trafikksikkerhet er et verktøy for å bygge en god sikkerhetskultur. En stor andel av trafikken og ulykkene på norske veger er arbeidsrelatert. Skal antallet trafikkulykker reduseres, må alle som kjøper eller leverer transporttjenester jobbe systematisk med trafikksikkerhet i sin egen virksomhet. I Norge er målet at antall drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres til 500 innen 2024, forteller revisjonsleder Geir Aure i Kiwa, som har forestått sertifiseringen av Hæhre.