Hopp til innhold
1. juni 2022

Hæhre & Isachsen Gruppen blir til Infra Group

Tirsdag besluttet generalforsamlingen i Hæhre & Isachsen Gruppen å endre konsernnavnet til Infra Group. – Vi gjør dette for enda tydeligere å vise at de fire divisjonene i konsernet står på egne ben, sier konsernsjef og hovedeier Albert Hæhre.

Hæhre sier til Byggeindustrien at det tidligere navnet, Hæhre & Isachsen Gruppen, i dagligtale ofte omtalt som HI Gruppen, i stor grad har vært historisk forankret og at de etter en større omorganisering for å tilpasse driften til en ny divisjonsmodell for å rendyrke de enkelte virksomhetsområdene, ønsket å gjøre ytterligere grep for å synliggjøre dette.

– Tidligere var spesialistselskapene i HI Gruppen primært til for å understøtte kjernevirksomheten som var entreprenørvirksomhet. Det har nå endret seg i stor grad. Vi er nå organisert i fire selvstendige divisjoner hvor alle divisjonene og deres datterselskaper har sin egen kjernevirksomhet mot sine markeder, og dette vil ytterligere forsterkes i tiden fremover. Derfor mener vi det nå var riktig å markere dette med å endre navnet til holdingselskapet for å vise hvor vi skal gå fremover, legger Hæhre til.

Egne enheter

Han viser til at det nye navnet på konsernet, Infra Group, er uavhengig av merkevarene i divisjonene og de underliggende selskapene.

– Navnet Infra Group henspiller på ordet infrastruktur innenfor anleggssektoren, sier Peter Kvisgaard, juridisk direktør/visekonsernsjef i Infra Group.

De fire divisjonene opererer innenfor entreprenørvirksomhet, utleie og kjøp/salg av anleggsmaskiner og -utstyr, massehåndtering, samt eiendoms- og tomteutvikling, og består av selskapene HI Entreprenører (Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Survey), Rental Group, NOMAS og Dekar Tomteutvikling.

– Disse er organisert med egne ledergrupper og styrer, og lever uavhengig av hverandre og sin tilknytning til morselskapet, sier Hæhre, som gjennom familieselskapet Knarten AS eier over 50 prosent av konsernet.

Det nye navnet og den nye logoen ble formelt besluttet på generalforsamlingen tirsdag, og ble presentert for de ansatte onsdag.

Stor prosess

Albert Hæhre sier dette arbeidet har vært planlagt over en lengre periode, og at de har jobbet mye med å få på plass både en divisjonsorganisering av konsernet, og hvordan de ulike selskapene skulle organiseres med holdingsselskapet på toppen.

– Det gamle navnet har vært viktig for å vise hvem vi er og for å beholde en kultur. Men spesialistselskapene har vært gjennom en profesjonalisering og mens tidligere nesten all omsetning her var innenfor Hæhre og Isachsen, er dette i dag fire selvstendige divisjoner og selskaper og deres datterselskaper har egne kjernevirksomheter mot sine markeder, utdyper Hæhre.

Det startet for alvor med etableringen av Rental Group.

– De er nå i ferd med å bygge opp en solid organisasjon og virksomhet som i starten hadde hovedtyngden inn mot egne søsterselskaper i konsernet, men som nå jobber ut mot hele markedet i Norge og etter hvert også Sverige. Dermed bli denne nye organisasjonsmodellen og en endring av konsernnavnet enda et steg på veien for å frigjøre dem fra resten av konsernet og at de skal operere fritt i markedet på lik linje med andre selskaper, sier Hæhre.

Kvisgaard peker på at dette også gjelder for selskapet NOMAS, som jobber innen massehåndtering.

– Alle selskapene er en del av anleggssektoren, men tilrettelagt for at man skal kunne utvikle seg gjennom sine spesialområder. De får nå enda større frihet i markedet og de bindes ikke så tett opp mot Hæhre & Isachsen-konsernet som tidligere, sier Kvisgaard.

På plass

– Hele organiseringen begynner nå virkelig å komme på plass, og vi er godt rigget for å møte fremtidens bygg- og anleggsmarked på en god måte, legger Hæhre til.

Han peker på at det tidligere kan ha vært en utfordring at entreprenørene i konsernet ofte prøvde å skaffe seg prosjekter som har passet til maskinparken.

– Vi måtte utnytte maskinene våre best mulig, og tilpasse driften etter dette. Men nå kan vi tenke nytt. Med store og kompliserte prosjekter er behovet ofte helt annerledes fra prosjekt til prosjekt, og da må vi planlegge og jobbe på en annen måte. Nå kan vi ta prosjektene som vi ønsker uavhengig av hvilke maskiner som skal brukes. Det vi trenger vil være tilgjengelig i Rental Group. Dette krever en endring av tankesettet, men vi har nå kommet langt også i det arbeidet, mener konsernsjefen.

Også Kvisgaard er godt fornøyd med utviklingen og hva som er gjort gjennom denne prosessen.

– Vi er litt stolte av det som er gjort og hvordan utviklingen av konsernet har vært. Vi har nå rigget oss for tiden som kommer og hvilke krav byggherrene i dag stiller og vil stille i årene fremover. Byggherrene utfordrer bransjen, og vi opplever at dette vi har gjort er noe som gir et godt svar på disse utfordringene og at vi er konkurransedyktige rundt de nye konkurranseformene, sier Kvisgaard.

Albert Hæhre ser også store endringer i anleggsbransjen de senere årene, både gjennom etableringen av Nye Veier og hvordan Statens vegvesen har utviklet seg.

– Jeg mener det har skjedd mye etter at Ingrid Dahl Hovland kom inn på byggherresiden i anleggsbransjen. Først gjennom etableringen av Nye Veier og deretter rundt hvordan hun har vært med på å utvikle Vegvesenet, som nå fremstår som en helt annen byggherre. Måten man nå arbeider med å styre prosjektene og premiere gode løsninger og initiativ er et gode for hele bransjen. Nå blir de som ønsker å bidra for å utvikle bransjen vurdert på en helt annen måte enn tidligere, mener Hæhre.

Kvisgaard peker på at tvisteomfanget i dag også er på et annet nivå enn tidligere

Ny styreleder

På generalforsamlingen tirsdag ble også det nye styret valgt. Her kom Haakon Tronrud inn som ny styreleder etter Inge Stensland.

Styret består dermed av:
– Haakon Tronrud (styreleder)
– Rune Isachsen (styremedlem)
– Lars Tingulstad (styremedlem)
– Cato A. Haug (styremedlem)
– Lars Hæhre (styremedlem)
– Bjørn Bakerød (styremedlem)